Stadgar för FRIDHEMS VILLAFÖRENING

§1

Verksamhetsområde och ändamål

 1. Föreningens verksamhetsområde är Fridhemsområdet i Malmö (begränsat av Erikslustvägen, Marietorps allé, Limhamnsvägen och Ribersborgsvägen. Därutöver ingår även de tio villorna inom kvarteret Torsten, mellan Ingelstadsgatan och Nordlinds väg, i föreningens definition av Fridhemsområdet).

 1. Föreningen skall verka för en god boendemiljö inom Fridhemsområdet och därvid särskilt slå vakt om områdets speciella karaktär av äldre villaområde med väl uppvuxna trädgårdar och lugna gator.

 1. Föreningen skall även bevaka och främja gemensamma intressen för medlemmarna i deras egenskap av ägare eller nyttjare av villafastigheter i området.

 1. Föreningen är en självständig ideell juridisk person.

§2

Medlemskap

 1. Medlem i föreningen kan vara envar person, som äger eller bebor med nyttjanderätt villafastighet inom området.

 1. Med medlem jämställs person, som varaktigt sammanbor med medlem. Rättigheter och skyldigheter enligt dessa stadgar tillkommer dock i varje särskilt fall endast en av de sammanboende.

§3

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften fastställes av extra medlemsmöte under hösten.

§4

Föreningsmöte

 1. Föreningsmöte kan antingen vara ordinarie årsmöte eller extra föreningsmöte.

Årsmöte skall hållas före maj månads utgång. Extra möte sammankallas av föreningsstyrelsen antingen eget initiativ eller när det – för att behandla viss angiven fråga – påfordras av medlemmar, som tillsammans representerar minst 20 % av föreningens totala röstetal vid föreningsmöte.

Extra föreningsmöte skall hållas inom två månader från det begäran inkommit till föreningsstyrelsen. I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och augusti.

 1. Styrelsen kallar till föreningsmöte och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse skall utgå minst 20 dagar före mötet.

Förslag till dagordning jämte övriga erforderliga handlingar skall utsändas eller hållas tillgängliga hos styrelsen minst en vecka före mötet

 1. Medlemmar äger att till årsmöte inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

 1. Styrelsen skall avge yttrande över de motioner som kommit in. Inkomma motioner och föreningsstyrelsens yttrande skall bifogas förslaget till dagordning.

 1. Förutom ovan nämnda möten kan styrelsen kalla till informationsmöten vid vilka dock för föreningen bindande beslut ej kan fattas

§ 5

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas.

 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet.
 6. Behandling av revisionsberättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet.
 9. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen,
 10. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
 11. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 12. Val av övriga funktionärer.
 13. Val av revisor och revisorssuppleant,
 14. Utseende av valberedning.
 15. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 16. Övriga ärenden, som av styrelsen förelagts årsmötet.
 17. Behandling av inkomna motioner.
 18. Ärenden, som mötet med minst tre fjärdedels majoritet beslutar ta upp till behandling.

Vid extra föreningsmöte får förutom punkterna 1-5 ovan endast behandlas den eller de frågor, som föranlett att mötet sammankallats.

Beslut vid föreningsmöte fattas genom öppen omröstning om mötet ej beslutar annorlunda för visst fall.

Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster, om ej i dessa stadgar eller på annat sätt krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

Varje medlem äger en röst. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör ansvarsfrihet för styrelsens egen förvaltning.

§6

Styrelse

 1. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande och högst ytterligare fem ledamöter jämte högst fyra suppleanter. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter och suppleanter. Ordföranden och vice ordförande utses för två år, dock att vid val första gången ordföranden utses för ett verksamhetsår. Ledamöterna utses för två år. Halva antalet eller vid ojämnt antal halva antalet minskat med en ledamot – utses dock första gången för ett verksamhetsår. Suppleanterna utses för ett år. Avgående ledamöter och suppleanter kan omväljas.

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.

 1. Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar samt teckna dess firma. Styrelsen ge en eller flera styrelsemedlemmar fullmakt att teckna föreningens firma. Styrelsen skall föra protokoll över sina sammanträden.

 1. Styrelsen har att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut sammanställa dem i resultat- och balansräkning samt avge berättelse över föreningens verksamhet. Sammanställningen och berättelsen skall föreläggas årsmöte.

 1. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal i omröstning gäller den mening som biträdes av ordföranden.

§ 7

Verksamhetsår och revision

Verksamhetsår är kalenderår, dock att det första verksamhetsåret omfattar tiden från föreningens bildande till utgången av nästkommande kalenderår.

Styrelsens förvaltning granskas av en revisor utsedd av årsmötet. Styrelsen har att senast den 1 februari ställa erforderliga handlingar till revisorns förfogande för granskning.

Revisionsberättelse skall avges till styrelsen senast den 1 mars och därefter föreläggas årsmötet.

§8

Valberedning

Valberedningen skall ge förslag till val av funktionärer samt tillställa styrelsen detta förslag senast fjorton dagar före det möte vid vilket val skall hållas.

§9

Stadgeändring och upplösning

 1. Beslut om ändring av dessa stadgar eller beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas vid årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas antingen av ett årsmöte med minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster eller med enkel majoritet av två på

varandra följande möten med minst tre månaders mellanrum. Ett av dessa möten skall vara ordinarie.

 1. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till Malmö Förskönings- och Planteringsförening för försköning av Fridhemsområdet definierat enligt § 1 p 1.

Ovanstående stadgar har antagits av konstituerande föreningsmöte 1994-08-30. Vid föreningsmötet 1994-08-30 ändrades § 3.

Vid årsmötet 2010-03-17 togs tidigare § 5 p 9 bort samt justerades § 9 p 2.

Vid årsmötet 2023-05-17 fattades beslut att justera §1 p1 för inkludering av de 10 villorna i kvarteret Torsten, mellan Nordlinds väg och Ingelstadsgatan, samt justering av §4 p1 gällande tidpunkten för årsmöte.